Liceum Ogólnokształcące

Szkolny Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Piekoszowie


PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U.z 2004 r. Nr26, poz. 232 z późn. zmianami).
 • Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim, a także Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej ( rok szkolny 2015/2016) z dnia 4 lutego 2015 rokuW Liceum Ogólnokształcącym w Piekoszowie na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzony nabór do oddziałów z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:

KLASAPRZEDMIOTY ROZSZERZONEPLANOWANE JĘZYKI OBCEPRZEDMIOT PUNKTOWANY
HumanistycznaHISTORIA
JĘZYK POLSKI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
JĘZYK ANGIELSKI - pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI- do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI - do wyboru
HISTORIA
Matemaryczno - geograficznaMATEMATYKA
GEOGRAFIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
GEOGRAFIA
Sportowa
Piłka nożna
BIOLOGIA
CHEMIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
BIOLOGIA LUB CHEMIA
Biologiczno - chemicznaBIOLOGIA
CHEMIA
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
BIOLOGIA LUB CHEMIA
Prawo i bezpieczeństwo wewnętrzneHISTORIA
JĘZYK POLSKI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
HISTORIA LUB WOS


§1
I. ZASADY WYBORU KLASY PRZEZ KANDYDATA:
 1. Kandydat do LO w Piekoszowie może wskazać na liście preferencji dowolną liczbę klas według ustalonej przez siebie kolejności wyborów.
 2. Kandydat może wybierać klasy i nauczane języki obce tylko zgodnie z zaproponowaną ofertą szkoły.
 3. Nauczanie języków obcych będzie się odbywało zgodnie z poziomem zaawansowania w grupach międzyoddziałowych.


§2
II. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ KANDYDATA:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. Karta zdrowia (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum).
 4. Dwie fotografie – podpisane na odwrocie (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum)
 5. Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej w sytuacjach szczególnych.
 6. Kandydaci klas sportowych powinni posiadać:
  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, które odbędą się w terminie do 11.06.2015r.
  • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Przy przyjmowaniu kandydatów klas sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie


§3
III. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 1. Od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do LO w Piekoszowie.
 2. Do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

  UWAGA! Liczba składanych kopii musi być zgodna z liczbą szkół wskazanych w podaniu do szkoły; np. uczeń, który wskazuje 3 szkoły musi złożyć 3 egzemplarze kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i 3 egzemplarze kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 3. Do 3 lipca 2015 r. do godz. 11.00 – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 4. 3 lipca 2014r. godz. 12.00 - ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych do LO w Piekoszowie. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów.
  Na liście w pierwszej kolejności wpisani zostaną kandydaci z uprawnieniami, tj. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych (bez podawania uzyskanej liczby punktów, lecz z adnotacją np.: „laureat konkursu” itp.) dalej pozostali w kolejności uzyskanych punktów.
 5. Od 3 lipca 2015 r. od godz. 13.00 do 7 lipca 2015 r.do godz. 15.00 – kandydaci są zobowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO w Piekoszowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną. Niedostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do LO w Piekoszowie.
 6. 8 lipca 2015r. godz.12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów i podanie informacji o wolnych miejscach.
 7. od 9 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015 r. – przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Składanie przez kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)
 8. 31 sierpnia 2015r. godz. 10.00 – ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.


§4
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI:
 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  6. przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 76 punktów.

  Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
  1. celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt = 76 pkt),
  2. bardzo dobry - 15 punktów,
  3. dobry - 10 punktów,
  4. dostateczny - 5 punktów,
  5. dopuszczający - 2 punkty;
 4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów;
  2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
   1. potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - maksymalnie 7 punktów, w tym:
    • finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,
    • finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;
   2. laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty
   3. potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w Zarządzeniu nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do finału wojewódzkiego – 2 punkty, lub
    • na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III – 3 punkty;
   4. potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub
    • na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty
   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –maksymalnie 2 punkty
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1
 6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów.
  Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014:
  1. język polski
  2. język angielski
  3. język niemiecki
  4. język rosyjski
  5. historia
  6. matematyka
  7. fizyka
  8. biologia
  9. chemia
  10. geografia
  11. informatyka.
 7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.
 8. Przy przyjmowaniu do LO w Piekoszowie w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów, pierwszeństwo mają:
  1. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych:
   • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
   • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
   • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  2. kryteria dodatkowe:
   • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
   • procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki, procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych, (dla danego typu oddziału)
   • średnia z przedmiotów obowiązkowych,
   • wyższa ocena z przedmiotu dodatkowo punktowanego przez szkołę dla danego typu oddziału;
   • ocena zachowania.


  §5
  Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem normowane są dotychczas obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.