Liceum Ogólnokształcące

Szkolny Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Piekoszowie


PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U.z 2004 r. Nr26, poz. 232 z późn. zmianami).
 • Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnychW Liceum Ogólnokształcącym w Piekoszowie na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony nabór do oddziałów z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:

KLASAPRZEDMIOTY ROZSZERZONEPLANOWANE JĘZYKI OBCEPRZEDMIOT PUNKTOWANY
HumanistycznaHISTORIA
JĘZYK POLSKI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
JĘZYK ANGIELSKI - pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI- do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI - do wyboru
HISTORIA
Matemaryczno - geograficznaMATEMATYKA
GEOGRAFIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
GEOGRAFIA
Sportowa
Piłka nożna
BIOLOGIA
CHEMIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
BIOLOGIA LUB CHEMIA
Biologiczno - chemicznaBIOLOGIA
CHEMIA
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
BIOLOGIA LUB CHEMIA
Prawo i bezpieczeństwo wewnętrzneHISTORIA
JĘZYK POLSKI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
JĘZYK ANGIELSKI – pierwszy
JĘZYK NIEMIECKI – do wyboru
JĘZYK ROSYJSKI – do wyboru
HISTORIA LUB WOS


§1
I. ZASADY WYBORU KLASY PRZEZ KANDYDATA:
 1. Kandydat do LO w Piekoszowie może wskazać na liście preferencji dowolną liczbę klas według ustalonej przez siebie kolejności wyborów.
 2. Kandydat może wybierać klasy i nauczane języki obce tylko zgodnie z zaproponowaną ofertą szkoły.
 3. Nauczanie języków obcych będzie się odbywało zgodnie z poziomem zaawansowania w grupach międzyoddziałowych.


§2
II. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ KANDYDATA:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. Karta zdrowia (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum).
 4. Dwie fotografie – podpisane na odwrocie (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum)
 5. Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej w sytuacjach szczególnych.
 6. Kandydaci klas sportowych powinni posiadać:
  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, które odbędą się w terminie do 11.06.2015r.
  • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Przy przyjmowaniu kandydatów klas sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie


§3
III. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 1. załącznik nr 1


§4
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI:
 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  6. przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 76 punktów.

  Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
  1. celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt = 76 pkt),
  2. bardzo dobry - 15 punktów,
  3. dobry - 10 punktów,
  4. dostateczny - 5 punktów,
  5. dopuszczający - 2 punkty;
 4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów;
  2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
   1. potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - maksymalnie 7 punktów, w tym:
    • finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,
    • finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;
   2. laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty
   3. potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w Zarządzeniu nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do finału wojewódzkiego – 2 punkty, lub
    • na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III – 3 punkty;
   4. potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub
    • na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty
   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –maksymalnie 2 punkty
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1
 6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów.
  Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014:
  1. język polski
  2. język angielski
  3. język niemiecki
  4. język francuski
  5. język rosyjski
  6. historia
  7. matematyka
  8. fizyka
  9. biologia
  10. chemia
  11. geografia
  12. informatyka.
 7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.
 8. Przy przyjmowaniu do LO w Piekoszowie w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów, pierwszeństwo mają:
  1. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych:
   • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
   • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
   • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  2. kryteria dodatkowe:
   • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
   • procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki, procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych, (dla danego typu oddziału)
   • średnia z przedmiotów obowiązkowych,
   • wyższa ocena z przedmiotu dodatkowo punktowanego przez szkołę dla danego typu oddziału;
   • ocena zachowania.


  §5
  Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem normowane są dotychczas obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.